Anar al Principi de la Pàgina
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Llicència d'Ús
CONDICIONS PARTICULARS A EL RESPECTE L'ÚS DEL PROGRAMA de Cegid Informàtica3
Cegid Informàtica3 ProGest, S.L. (en endavant, Cegid Informàtica3), amb domicili social al carrer President Macià nº 14, CP 17230, Palamós, Girona, proveïda de CIF B17728767, i inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA, Tom 1.877, Foli 101, Full GI-31447.
Les dades de contacte de Cegid Informàtica3 són: telèfon: 972600800 i correo electrónico info3@info3.cat.
El present contracte de cessió d'ús es conforma com el règim legal entre el Client del Programa i Cegid Informàtica3.
Així, les dues parts convenen, com a contracte de serveis i accés informàtic, en consentir expressament les següents clàusules:
1.- CAUSA DEL CONTRACTE
Aquest contracte estableix les clàusules i condicions per les quals Cegid Informàtica3 lliura al Client una cessió d'ús sobre un Programa titularitat de Cegid Informàtica3 i presta uns serveis associats a aquest acord amb les condicions que s'expressen a continuació.
de conformitat amb el que estableix el Codi de comerç per a l'exclusió de la categoria de consumidor les parts declaren que la prestació d'aquests serveis es s'adreça a persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial o professional i que utilitzen els productes i serveis de Cegid Informàtica3 per a integrar-los en una activitat comercial o industrial.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE - PROGRAMA
2.1. Propietat intel·lectual, Cessió d'ús i drets
Propietat del Programa. El Programa pertany a Cegid Informàtica3 i està protegit per les lleis de drets d'autor i de propietat intel·lectual. Cegid Informàtica3 es reserva el títol i la propietat del Programa descarregat de la xarxa d'internet o gravat en qualsevol tipus de suport, així com les còpies que es poguessin realitzar. Qualsevol intent de modificació, descompilació o desprotecció del Programa serà considerat il·lícit i protegit per les lleis penals i civils aplicables.
Concessió d'Ús. Des del moment de l'execució, Cegid Informàtica3 otorga al Client el dret d'ús no exclusiu del Programa. Aquest dret està restringit a les característiques de cada Programa i servei prèviament contractats pel client. Per a això cada client disposarà d'un número de registre únic i intransferible.
Cessió de Drets. L'accés al Programa es durà a terme mitjançant connexió remota. El client disposarà en cada moment del Programa i dels serveis contractats prèviament.
La concessió de l'ús i drets només comprèn el Programa titularitat de Cegid Informàtica3.
Aquest Contracte de Cessió d'Ús i Prestació de Serveis es trobarà vigent des de la data del seu consentiment regulant les relacions entre les parts durant la seva vigència.
Cegid Informàtica3 es reserva el dret a revisar o modificar les condicions inicialment establertes en el procés de renovació quan resulti necessari o convenient, per produir canvis en el seu funcionament o operativa, en el marc legal aplicable, en els proveïdors de serveis, etc.
en qualsevol cas, i excepte indicació expressa en contra, les modificacions són aplicables a l'produir-se la pròrroga pactada entre les parts quedant efectivament consentides pel pagament de la tarifa d'aquesta pròrroga.
2.2. Registre
Perquè el cessionari pugui estimar com a client haurà de registrar com a Client del Programa a Cegid Informàtica3. El registre en aquest concepte implica atorgar el consentiment exprés d'i en aquest contracte, i implica la necessària identificació de l'titular de el dret d'ús concedit.
En qualsevol cas per al canvi d'identificació de titular, s'ha de seguir el procediment preestablert per Cegid Informàtica3. El client és l'únic responsable de la veracitat, genuïtat i licitud de les dades facilitades a Cegid Informàtica3. No es reconeixerà cap altre titular de el dret d'ús concedit diferent a què es trobi degudament identificat per Cegid Informàtica3.
2.3. Notificacions
A tots els efectes legals la concertació de l'servei d'ús del Programa comporta que el Client accepta expressament que Cegid Informàtica3 pugui realitzar totes les notificacions referents a l'contracte per via telemàtica, especialment a l'correu electrònic facilitat en el registre.
Qualsevol variació en les dades de notificació haurà de ser expressament notificada i acceptada per Cegid Informàtica3.
2.4. Vigència i Pròrroga
La cessió d'ús i els serveis es presten per Cegid Informàtica3 a partir de la data de registre del Client. Aquests serveis es renovaran automàticament per períodes anuals de gener a desembre (sense perjudici que el pagament pugui realitzar semestralment). La renovació es realitzarà segons els preus vigents en aquell moment. Caldrà que el client o el distribuïdor que tingui encomanada la seva gestió hagi informat prèviament del compte bancari de pagament de les corresponents quotes.
El client pot notificar la seva voluntat de no renovar el servei al mes de desembre de cada any, entre l'1 i el 15 d'aquest mes, ja que el servei es presta per anualitats completes naturals. La notificació de no renovació de l'servei s'ha de remetre necessàriament a l'adreça de correu electrònic: info3@info3.cat.
En cas de no procedir a renovar el servei, ja sigui a terme de el període inicial o de qualsevol de les pròrrogues, o en cas d'impagament de la quota corresponent, l'accés al Programa i el servei cessaran automàticament sense necessitat de previ avís o requeriment.
Cegid Informàtica3, sent una relació bilateral de serveis i per tant amb base essencial de intuitu personae, podrà així mateix deixar de prestar els serveis (incloent l'accés al Programa) prèvia notificació, respectant en tot cas el període de vigència contractat pel client, sense que correspongui en tal cas dret a compensació o indemnització per al client.
2.5. Preu i Forma de Pagament
Els preus aplicables seran els vigents en el moment de cada renovació de l'servei, als quals s'afegiran els impostos que siguin aplicables.
El pagament es realitzarà per avançat, mitjançant rebut domiciliat, dins dels cinc primers dies de gener amb respecte a el primer semestre, i de l'1 a el 5 de Juliol amb respecte a el segon semestre, o en qualsevol altre sistema o temps segons acord exprés i per escrit amb el client.
el client accepta expressament a l'efecte de compliment de els requisits bancaris el càrrec en el compte bancari indicat a Cegid Informàtica3 dels imports derivats d'aquest contracte.
en cas de tenir el client la gestió dels serveis de Cegid Informàtica3 encomanada a un distribuïdor de Cegid Informàtica3, el client coneix i accepta que la manca de pagament o notificació d'alta, baixa o modificació per part de tal tercer tindrà els correlatius efectes en l'accés i ús de Cegid Informàtica3, podent si cas perdre el client l'accés a la solució i serveis relacionats.
3.- PRESTACIÓ DELS SERVEIS CONTRACTATS
Durant el període de subscripció de l'ús del Programa, Cegid Informàtica3 prestarà al Client els següents serveis en tant estigui a l'corrent de pagament de la quota corresponent.
3.1. Subscripció
Cegid Informàtica3 adaptarà els Programes segons les necessitats i criteris que consideri oportuns per al bon funcionament dels Programes. Les actualitzacions derivades de l'servei s'aplicaran prèvia acceptació per part de l'usuari.
3.2. SAT (Servei d'Assistència Tècnica)
Cegid Informàtica3 atendrà les consultes referents a l'funcionament i operativa del Programa objecte d'aquest contracte, mitjançant un servei d'atenció tècnica (SAT). Per a això, Cegid Informàtica3 posarà a disposició el client un número de telèfon i una gestió de tickets als quals es podrà adreçar les consultes. Les trucades telefòniques i els tickets generaran un càrrec segons tarifes.
4. GARANTIA I RESPONSABILITAT
4.1. Garantia del Programa i els Serveis
Limitació de garantia. Cegid Informàtica3 garanteix per un període de 180 dies, a comptar de la data d'inici de servei, que el Programa funcionarà substancialment d'acord amb la Guia de l'Usuari que l'acompanya. En cas contrari, la responsabilitat màxima i total de Cegid Informàtica3 i l'única facultat del Client consistirà en la reparació o reemplaçament del Programa o en el reemborsament de l'última quota pagada, a elecció de Cegid Informàtica3.
El Programa no està dissenyat per satisfer les necessitats particulars del cessionari, sinó que està desenvolupat per a complir una finalitat general, de manera que no es garanteix que les prestacions del Programa siguin les que en opinió del cessionari haurien de complir-se, ni que responguin a necessitats particulars de la mateixa. Tampoc es garanteix que el funcionament del Programa sigui ininterromput.
Inexistència d'Altres Garanties. Cegid Informàtica3 no respondrà per qualsevol altra garantia o condició, tant implícita com explícita, concernent al Programa. En particular, però de forma no exclusiva, s'exclou qualsevol garantia del Programa referida a la seva comerciabilitat o al seu idoneïtat per a un determinat fi. Cegid Informàtica3 no respondrà de cap garantia realitzada per tercers, inclosos els seus distribuïdors.
4.2. Responsabilitat
Limitació de Responsabilitat. Cegid Informàtica3 no serà responsable dels perjudicis per danys directes o indirectes que la utilització o la impossibilitat d'utilització del Programa hagin pogut ocasionar a l'Client, tot i que aquest hagués advertit a Cegid Informàtica3 de la possibilitat d'aquests danys. En qualsevol cas i com expressa limitació de responsabilitat bilateralment assumida i concretada, la responsabilitat màxima de Cegid Informàtica3 estarà limitada a l'import que el Client hagi pagat pel servei anual.
El Programa de Cegid Informàtica3 està dirigit a professionals que, sota la seva pròpia responsabilitat, interpreten els càlculs i resultats proporcionats per aquest, per la qual cosa Cegid Informàtica3 no es responsabilitza de cap dany i/o perjudici suposadament provocat per l'ús o falta d'ús del Programa, incloent interrupcions de treball, pèrdues de dades, pèrdues econòmiques o pèrdues de guanys previstos com a resultat del seu ús.
Cegid Informàtica3 no es responsabilitza dels danys relacionats amb la utilització o impossibilitat d'utilització de l'aplicació, inclosa la pèrdua de dades que es produïssin amb motiu de l'ús del Programa, que queda sota la responsabilitat de l'cessionari o usuari.
5. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del que es disposa en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, RGPD 2016/679 (UE) i Llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals, Cegid Informàtica3 l'informa que les dades facilitades pel Client en l'alta de la subscripció (dades identificatives, de contacte i dades bancàries) i els que es derivin de la relació contractual seran tractats per Cegid Informàtica3 per a la gestió comptable, administrativa i fiscal. La base per al tractament de les dades és la correcta execució de la relació contractual.
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no se sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació. Les dades podran comunicar-se a les empreses que conformen A Cegid Company a Espanya.
Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició dirigint-se per escrit al domicili que figuren en l'encapçalat del present document. Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de Control per infracció de drets.
En el tractament de dades de caràcter personal que Cegid Informàtica3 pugui realitzar de les dades responsabilitat del Client tant per a allotjar-los i tractar-los amb el Programa, com per a prestar-li el servei de suport tècnic, en el seu cas, on queda inclòs l'accés remot o de Cloud Computing, Cegid Informàtica3, de conformitat amb el art 28 del RGPD 2016/679, en la seva condició d'encarregat del tractament de les dades del Client (usuari), únicament tractarà aquestes dades conforme a les instruccions i necessitats d'aquest, prohibint-se expressament la seva aplicació o utilització amb una fi diferent a l'establert en la relació que els vincula i per a això s'adjunta al present el Contracte d'Encarregat del Tractament (contracte marc de prestació de serveis).
Les dades incorporades pel Client a l'aplicació es bloquejaran una vegada cessi la prestació del servei, i només seran accessibles a nivell de consulta o impressió, sempre que no existeixin quotes pendents de pagament.
6. LEGISLACIÓ APLICABLE i FORO. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
A l'efecte d'aquest Contracte de concessió d'ús i prestació de serveis, per solucionar qualsevol controvèrsia que pogués sorgir tant per a la seva interpretació com a aplicació o resolució, ja sigui contractual o extracontractual, es regirà per la legislació espanyola vigent en cada moment.
Segons l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es considera lloc de celebració del contracte el domicili de Cegid Informàtica3 .
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada de el present document, Cegid Informàtica3 i el Client es sotmeten expressament a el Tribunal Arbitral de Girona, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre per tal que s'imparteixi en dret el corresponent arbitratge.
Les parts es comprometen a complir el laude que es dicti a l'efecte.
Contacta amb nosaltres:
972 600 800
info3@info3.cat
Programes
GESCO3
Gestió General
TERVEN3
Venda de Taulell (TPV)
VENDIR3
Prevenda i Autovenda
CONTA3
Comptabilitat General
NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social
FISCAL3
Models d'Hisenda
FINCA3
Administració de Finques
HOTEL3
Gestió d'Hotels
RESTA3
Gestió de Restaurants
Subscripció
Tarifes
Serveis
Empresa
Contacte
Nosaltres
Distribuïdors
Blog
Últimes Notícies
Tendències
Legislació
Àrea Privada
Clients
Distribuïdors
Facturació
Tickets
Cookies
Llicència Ús
Política de Privacitat
Nota Legal
Codi Ètic
Mapa Web