Anar al Principi de la Pàgina
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Notal Legal
Cegid Informàtica3 ProGest SL, , en la seva condició de titular i responsable de la present web, en compliment amb el que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a la disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general.
Cegid Informàtica3 ProGest SL, és una societat limitada que té com a raó social Av. President Macià, 14-16, 17230 Palamós (Girona), ESPANYA i està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, amb número d'identificació fiscal B17728767 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1877, Foli 101, Fulla GI-31447, Inscripció 1a.
Cegid Informàtica3 ProGest SL, respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels visitants de la pàgina web, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, RGPD 2016/679 (UE) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Les dades rebudes seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada i seran incorporades a un sistema de tractament del qual és responsable Cegid Informàtica3 ProGest SL. Les dades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.
Els usuaris podran exercir, respecte a les dades obtingudes, el dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació si fossin inexactes o la seva supressió, la limitació del tractament, l'oposició a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Igualment té dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat prèviament. Per a això pot dirigir una carta a l'adreça d'Av. President Macià, 14-16, 17230 Palamós (Girona) o a l'adreça de correu electrònic gp_dpo@cegid.com indicant el dret que desitja exercir. Haurà d'adjuntar-se document acreditatiu de la seva identitat. Podrà presentar reclamació davant l'AEPD.

Període mitjà de pagament a proveïdors

D'acord amb el que es disposa en la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la qual ha estat reformada en el seu text actual segons l'ordenat en l'article 9.2 de Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses, Cegid Informàtica3 Progest SL comunica que:
El període mitjà de pagament a proveïdors de l'empresa per a l'exercici 2021, calculat d'acord amb els criteris establerts en la Resolució de 29 de gener de 2016 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, ascendeix a 4.54 dies.
El percentatge de factures amb període de pagament inferior al període màxim de pagament establert per llei ha estat del 100% en nombre de factures.
El percentatge de l'import monetari de les factures amb període de pagament inferior al període màxim de pagament establert per llei ha estat del 100% respecte al volum monetari total.
Contacta amb nosaltres:
972 600 800
info3@info3.cat
Programes
GESCO3
Gestió General
TERVEN3
Venda de Taulell (TPV)
VENDIR3
Prevenda i Autovenda
CONTA3
Comptabilitat General
NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social
FISCAL3
Models d'Hisenda
FINCA3
Administració de Finques
HOTEL3
Gestió d'Hotels
RESTA3
Gestió de Restaurants
Subscripció
Tarifes
Serveis
Empresa
Contacte
Nosaltres
Distribuïdors
Blog
Últimes Notícies
Tendències
Legislació
Àrea Privada
Clients
Distribuïdors
Facturació
Tickets
Cookies
Llicència Ús
Política de Privacitat
Nota Legal
Codi Ètic
Mapa Web